Header image

Záruka

Klasifikácia materiálov v súvislosti so záručnou lehotou.

10 rokov na nedostatky spôsobené chybami v materiáli alebo výrobnými chybami na všetkých pozinkovaných a iných častiach vyrobených z  nepotiahnutej ocele  alebo kovu, pevných plastických panelov a panelov HPL a spracovaného stavebného dreva.

5 rokov na nedostatky spôsobené chybami v materiáli alebo výrobnými chybami na pružinách, pokovovaných dieloch, tvarovaných plastických dieloch a sieťových konštrukciách.

2 roky na funkčné chyby spôsobené chybami v materiáloch alebo výrobnými chybami na pohyblivých plastických a kovových dieloch. Záruka platí iba pre zákazníkov, ktorí si kúpili produkt od spoločnosti HAGS alebo jej autorizovaných obchodných zástupcov.

Záruka sa nevzťahuje na:

  • Prirodzené opotrebovanie, ktoré vzniká pri normálnom používaní.
  • Ak sa s produktom nesprávne zaobchádza, ak sa produkt nesprávne používa, ak  sa produkt vystavuje nadmernému namáhaniu alebo je vystavený vandalizmu.
  • Ak kupujúci nevykoná a nezdokladuje postupy kontroly a údržby v súlade s pokynmi vo Všeobecných informáciách, Pravidlách prevádzky ihriska na verejných priestranstvách a pokyny na údržbu produktu.
  • Ak produkt nebol nainštalovaný v súlade s našimi poskytnutými pokynmi.
  • Ak je produkt vystavený poveternostným podmienkam, ktoré spoločnosť HAGS nemohla predpokladať.
  • Ak sa produkt používa alebo je nainštalovaný spolu s produktmi, ktoré neboli schválené spoločnosťou HAGS.
  • Ak kupujúci neinformuje spoločnosť HAGS alebo jej autorizovaných obchodných zástupcov o chybe v priebehu troch (3) mesiacov od zistenia chyby alebo od času, keď sa mala chyba zistiť.
  • Ak kupujúci nedodrží pokyny poskytnuté spoločnosťou HAGS alebo jej autorizovanými obchodnými zástupcami, pokiaľ ide o postup reklamácie.

Počas záručnej lehoty sa spoločnosť HAGS zaväzuje vymeniť chybný diel za nový komponent alebo podľa svojho uváženia opraviť chybný komponent. Náhradný komponent bude odoslaný kupujúcemu, resp. komponent bude opravený bez zbytočného odkladu. Vymenené komponenty sa musia na požiadanie vrátiť spoločnosti HAGS . Komponenty vymenené alebo opravené počas záručnej lehoty predĺžia neuplynutú časť pôvodnej záruky.

Ak sú potrebné služby výmeny alebo opráv, zákazník musí spoločnosti HAGS alebo jej autorizovanému obchodným zástupcovi predložiť platnú originálnu faktúru alebo originál záručného listu . . Okrem toho musí zákazník na požiadanie predložiť spoločnosti HAGS kópiu dokumentov s uvedením postupu kontroly a údržby.

Akékoľvek spory, reklamácie alebo rozpory vyplývajúce z tejto záruky alebo s ňou súvisiace, budú usporiadané a určené arbitrážnym konaním, ktoré sa uskutoční vo Švédsku na mieste, ktoré určí spoločnosť HAGS.